நடப்பு கவிதை

பழக்கம்...

19, September 2016
Views 2045

கவிதை ஏடெங்கே என்றால்
காகிதக் கூடையாயிற்று என்கிறாள்
பாட்டுப் படிக்கிறேன் என்றால்
காதைப் பொத்திக்கொள்கிறாள்
கித்தாரை எடுத்து வைத்தால்
கதவைச் சாத்திக்கொள்கிறாள்
சித்திரமும் கைப்பழக்கம்,
செந்தமிழும் நாப்பழக்கம்,
இப்படிக் கதவடைப்பதும்
காதைப் பொத்துவதும்
என்ன பழக்கம்?