காதல் கவிதை

தினம் வாடி துடிக்கிறேன்...!

03, March 2018
Views 4031

என்னை.....
விரும்பு என்று....
கெஞ்ச மாட்டேன்....
என்னை விரும்பாத...
வரை விட மாட்டேன்....

உலகில்....
பெரிய சித்திர வதை....
பேசிய ஒரு உள்ளம்....
பேசாமல் இருப்பது தான்......
உலகில் பெரிய குற்றம்....
காதல் செய்யாமல்....
காதலிப்பது போல்....
நடிப்பது தான்...!

எத்தனை உள்ளங்கள்...
கெஞ்சி கேட்டாலும்....
தனிப்பட்ட கவிதை...
யாருக்கும் இல்லை....
உயிரே எத்தனை கவிதை....
எழுதினாலும் உனக்கு....
தவிர யாருக்கும் இல்லை.....!

என்னை....
காதலால் சித்திர வதை....
செய்கிறாள்....
கண்களால் கைது செய்தவள்...
நினைவு என்னும்...
சிறைச்சாலையில்....
தினம் வாடி துடிக்கிறேன்......!

உனக்காக....
எதையும் இழப்பேன்....
என்னவள்.....
 என்னை இழந்து நிற்கிறாள்....
எனக்காக எதையும்....
வைத்திருக்காத நான்....
எல்லாவற்றையும்...
இழந்து நிற்கிறேன்...!