ஏனையவை

முட்கள்

08, July 2017
Views 901

வலி இன்றி வாழ்வில்
இனிமை தான் வந்துடுமோ 
அவரவர்  தன்   வாழ்க்கை 
பாதையில்  செல்லும்   போது
முட்கள்  காயம் கொள்ள செய்யும்
அதை கண்டு கண்ணீரை சிந்தி விடாதே

இருள் நிறைந்த பாதையில் செல்லும் போது
முட்கள்  தெரிவதில்லை தானே
அவையை கடக்கும் போது 
 உணர  செய்கின்றன வலியை

அவை இன்பத்தின் அருமையை
தெரியபடுத்த தான்
வரும் முள்ளு  என
உணர்ந்து கடந்து செல்லு
இனிமையான  பாதை
அமைத்துடுவாய் சந்ததிக்கு 

இனிமையான பாதை நீ அமைத்தால்
உன் சந்ததிகளுக்கு
ஒளியான பாதை வந்துவிடுமே

அங்கே அங்கே
தெருவோரம் இருக்கும்
மூடர் உன்னை கேலி
பண்ணி முட்களை எறிவார்
அதனால் மனம் உடைந்து விடாதே
தந்த வலியை  தாங்கும்
மன  வலிமை அடைந்து
உன் இலக்கு பாதையை
நோக்கி நகர்ந்து செல்லு
முட்கள் தந்த வலி உதிர்ந்து போகும்......