ஏனையவை

சாதியமும் தீண்டாமையும்

08, June 2017
Views 514

தீண்டாமையை உயிர்
என கொள்ளும் மானுடா,
நீ எல்லாம்  புரிந்தவனாய் இருந்தாலும் 
சாதி கொடுமையை
மட்டும் கைவிட ஏனடா மறுக்கிறாய்  ?

..மனித உயிர்கள்  எல்லாம்
 ஒரு நாள் மரணித்துத் தான் போகிறது
நீயோ அதற்கிடையில் நம்
முன்னோர்கள் தங்கள் சுய நலத்துக்காக
உருவாக்கிய தீண்டாமை என்ற
நஞ்சை உன்னில் பரம்பரையாக
சுமந்து  சாதி என்ற விதைகளை  பரப்பி
சமூககத்தில் சாதி வெறியை   தூண்டி ,
வேற்றுமையை உருவாக்கி
அமைதியை நிலை குலையச்  செய்து
வேடிக்கை பார்க்கிறாய்  இது உனக்கு நியமமோ  ?

இறைவனின் படைப்பில்
மானிடன் என்பவன் ஒரு அதிசய பிறவி !
அவனுக்கிடையில்
ஒற்றுமை இன்றி வாழ்வது எங்ஙனம்?
பூமியும் தான் எப்படி அமைதி பெறும்

உன் சாதியிலும் சரி
அடுத்தவன் சாதியிலும் சரி இருப்பது
ஒரே உணர்வே
உன்னுடைய ரத்தமும் சிவப்பு 
அவனுடைய ரத்தமும் சிவப்பு
இயற்கையும் பூமியும்
சாதி பார்ப்பதில்லை
நீ மட்டும் ஏனடா தீண்டாமையை
கொண்டு மனிதனை அடக்கி
ஆள பார்க்கிறாய் ?

மானிடா உன் மனதில்
இனியும் வேண்டாம் சாதியமும்
தீண்டாமை வெறியும் !
இனியாவது மானிடனின்
வாழ்வும்  செழித்து அழகாக   வேண்டும் !
 உன் சாதிய நஞ்சுகளை தினமும் சுமக்காமல்
அதை அழித்துவிடு !