உங்கள் கவிதையை அனுப்பும் படிவம்

நீங்கள் உறுப்பினாராக இருந்தால் மட்டுமே உங்கள் கவிதை உங்கள் பெயரில் பிரசுரிக்கப்படும். இல்லையெனில் உங்கள் கவிதையை பெயர் குறிப்பிடாது பிரிக்கப்படும். இந்த வழியாக அனுப்பும் கவிதைகளுக்கு முன்னுரிமை தரப்படமாட்டாது.

உங்கள் கவிதைகள் முன்னுரிமை தரப்பட வேண்டுமாயின் நீங்கள் உங்களுக்கென உறுப்பினர் கணக்கை ஆரம்பிக்கலாம். உறுப்பினராக என்ற இணைப்பை பயன்படுத்தி சேரவும்.