கவிதைகள் - சேயோன் யாழ்வேந்தன்

தெய்வத்தின் வாரா உறுதிகள் உளவோ?

என் தெய்வம் பல காலமாக
நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தது
மன நலம் மருத்துவரிடம்
சென்றபோதுதான்
 
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 17, December 2015 More

கருணைக் கொலை..!

கொல்லப்படுபவனும்
கொல்பவனும்
ஒருவனே -
உங்கள் தத்துவங்கள்
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 13, December 2015 More

மராயணம்

சுயநலத்துடன்
வளர்த்தாலும்
பொதுநலத்துடன் தான்
வளர்கிறது மரம்
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 23, November 2015 More

மாறி நுழைந்த அறை

அறை மாறி
நுழைந்தபோது
அவள் உடைமாற்றிக்
கொண்டிருந்தாள்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 18, November 2015 More

கருணைக் கொலை

கொல்லப்படுபவனும்
கொல்பவனும்
ஒருவனே -
உங்கள் தத்துவங்கள்
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 16, November 2015 More

புலி-ஆடு-புல்லுக்கட்டு

புதிர்தான் வாழ்க்கை
புலியும் ஆடும் புல்லுக்கட்டும்
இருவர் இருவராய்
அக்கரை சேரவேண்டும்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 27, October 2015 More

வழி தவறிய பறவை

மனசுக்குள் புகுந்துவிட்ட
வழி தவறிய பறவை ஒன்று
வெளியேற மறுத்து முரண்டுபிடிக்கிறது
அதன் சிறகடிப்பு
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 13, October 2015 More

கடவுளைச் செய்பவள்

நிலாக்குட்டிக்கு ஒரு பழக்கம்
பூரி சப்பாத்திக்கு மாவு
பிசையும்போதெல்லாம்
கடவுளைச் செய்வாள்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 07, October 2015 More

அனிச்சம்

விருந்தாளியை
கதவுக்குப் பின்னிருந்து
பயமுறுத்தும் குழந்தைகள்
முன்பைப் போல் இப்போது
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 06, October 2015 More

மரம் வளர்த்தது

விதை விதைத்து
நீர் விட்டு
முளைவிட்டதும்
அரண் அமைத்து
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 27, September 2015 More