கவிதைகள் - சேயோன் யாழ்வேந்தன்

உன்னை நினைவூட்டல்

உன்னை நினைவூட்டும் எதுவும்
இனி இல்லை என்றாய்
செல்லும் வழியிலெல்லாம்
இன்னமும் செடிகள்
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 13, May 2016 More

மேல்

பிரபஞ்சத்தின் மேல்
மிதந்த ஒரு புள்ளியின் மேல்
சுழன்ற பூமியின் மேல்
அமைந்த ஒரு மலையின் மேல்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 23, April 2016 More

கவிதைத் தேர்

புறப்பட்டுவிட்டேன்
கவிதைத் தேர் ஏறி
காலச்சக்கரம் பூட்டி
இலக்கணக் கடையாணி
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 18, April 2016 More

தோழா

மலிவுப் பதிப்பு தோழர்
ஒரு தேநீர்க் காசில்
புத்தகம் படிக்கலாம்.
காசில்லையா தோழர்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 17, April 2016 More

குழந்தையும் தெய்வமும்

குழந்தைகள் இருக்கும்போது
கடவுள் இல்லையென்று
சொல்வதற்கு
கொஞ்சம் தயக்கமாகத்தான்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 24, March 2016 More

ரகசியங்கள்

ஆண் பெண் அவரவர்க்கான
ரகசியங்களில்
பொதுத் தன்மைகள்
இருக்கின்றன.
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 23, March 2016 More

வாழ்க்கை என்று நம்பிக்கொண்டிருப்பது...

சொர்க்கத்தின் ஆச்சரிய
வனம் தவிர்த்து
பழகிய நரகத்தின்
பாலையில் பயணித்து,
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 20, March 2016 More

தூண்டில் மீன்கள்

ஒவ்வொரு
கணப்பொழுதும்
ஏதாவதொரு மீன்
தூண்டிலில் மாட்டிக்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 18, March 2016 More

சிவசக்தி

மனிதம் கடந்த
சக்தி ஏதுமில்லாத சிவா
தன் இளநீர் வண்டியை
சாக்கைப் போட்டு மூடி
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 06, March 2016 More

புரட்சித் தாய்

ஒரு பெரிய புரட்சிதான்
சிறிய புரட்சிகளைத்
தோற்றுவித்தது
சிறிய புரட்சிகள்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 03, March 2016 More