கவிதைகள் - சிந்து.எஸ்

ஏமாற்றம் முதன்மையாய்...!

ஏமாற்றம் எதனால் - அதன்
எதிர்மறையால் வந்ததோ?
ஏனோ எனக்கு மட்டும்
ஏமாற்றம் முதன்மையாய்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 12, June 2016 More

சாவை தேடுது மனம்...!

பேதை தந்த வலி
பாதை மாறவில்லை
என் வாழ்வு
பேரின்பம் தொலைத்து நிற்கிறது
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 11, June 2016 More

ஏளனம் செய்கிறது...!

என் விதியா சதியா
எனை யார் அறிவார்
என்னில் ஏன் இந்த சுமைகள்
எதனால் உருவானது
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 10, June 2016 More

விலகிடுதே...!

காத்திருப்பும் நிலைத்து போச்சு
கனவுகளும் சிதைந்து போச்சு
கவிதைகளும் விறிந்து போச்சு
கண்ணீரும் பெருகி போச்சு
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 10, June 2016 More

யார்தான் இவளோ...!

யார்தான் இவளோ
யதார்த்தத்தின் நாயகியோ - இல்லை
யன்னலின்றிய வீட்டில் வாழும் யாசகியா
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 30, May 2016 More

மனமகிழ் தேவியே...!

சிறப்பிற்கும் உன் செயல்தனிலே-எனை
சிந்திக்க செய்தவளே
சந்திக்க எண்ணம் கொள்கிறது
சடுதியிலும் எனை நினையாயோ

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 26, May 2016 More

என் மனமகிழ் தேவியே...!

சிறப்பிற்கும் உன் செயல்தனிலே - எனை
சிந்திக்க செய்தவளே
சந்திக்க எண்ணம் கொள்கிறது
சடுதியிலும் எனை நினையாயோ...
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 20, May 2016 More

கண்ணீரில் என் வாழ்வு...!

ஜனனம் கானும் போதே
மரணத்தை மடியினில் தாங்கியவன்
மனதினில் தாங்கியவள்
மாயமாய் மறைந்ததினால்
மனம் மதியிழந்து போகுது
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 13, May 2016 More

வீழ்ச்சிகள் ஏராளம்...!

காதலோ காதலியோ-என்
காண கலையோ மலையேன
கண்ணில் கனவுகள் ஏராளம்
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 11, May 2016 More

சிந்திக்க செய்தவளே...!

சிறப்பிற்கும் உன் செயல்தனிலே-எனை
சிந்திக்க செய்தவளே
சந்திக்க எண்ணம் கொள்கிறது
சடுதியிலும் எனை நினையாயோ
காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 28, April 2016 More