புரட்சி கவிதைகள் ̶ ஷிவஷக்தி

புரட்சி

புரட்சி சரியானதே
சூழ்ச்சி உடைந்தோடுமே
மக்கள் எடைபோடுமே
நாட்கள் பதில் கூறுமே..

புரட்சி கவிதை ஷிவஷக்தி 09, June 2017 More

ஈழமும் தமிழும்

ஈரநெஞ்சங்கள் சிதறிய
சின்னங்கள் தமிழன்
குவியலாய் மடிந்த கதை
குருதியின் ஈரம்காயாமல்
புரட்சி கவிதை ஷிவஷக்தி 29, May 2017 More

அமைதி எனும் நதி

போர்களால் பயனும் இல்லை
அண்டை நடுகள் ஆற்றல்
அழிவுக்கு தேவையில்லை
அந்நாட்டின் வளச்சிக்கு
புரட்சி கவிதை ஷிவஷக்தி 27, March 2017 More