புரட்சி கவிதைகள் ̶ சயந்தா

தளராதே தமிழா..!

தளராதே தமிழா..!
தலை நிமிர்ந்து வாழும்
காலம் - அது அருகில்..!
மரத் தமிழன் பெயர்
புரட்சி கவிதை சயந்தா 04, June 2017 More

தமிழன் இலக்கு..!

தமிழன் போர் யுக்தி
மாறினாலும்..!
நோக்கம் மாறாதது!
முடிந்தது என்று எண்ணியது...
புரட்சி கவிதை சயந்தா 01, June 2017 More

தலை நிமிரட்டும் ஈழம்..!

ஈழம் மறுபடியும் மலரும் ..!
தலை நிமிர்ந்த ஈழம்
தாண்டா ! - நம்
தமிழினத்தின் இலக்கு ..!

புரட்சி கவிதை சயந்தா 13, August 2012 More